تا کی دروغ و سادگی
تا کی سکوت و ثابتی

تا کی با کوری راه بریم و وا بدیم ... soundcloud.com/sezavar/khalesa

Amir boosted

یه بوق به افتخار پیوستن یه امیر جدید به #ماستودون
📯📯📯
@amiriano

Noc.Social

Open Source Social Network. Focused on technology, networking, linux, privacy and security, but open to anyone. Civil discourse, polite and open. Managed by the noc.org team.