یکی از دوستام @thinkerview برام یبار از دسکتاپش اسکرین فرستاد کف کردم اول فکر کردم iMac داره 😄😄🤩
بعدش یه لینک بهم داد
youtu.be/oQ8RWtD3MTQ
منم اوکی اش کردم 👍💪

کم کم دارم به تست فارسی زدن برای کنکور مسلط میشم هووورا😄😄

بعد از پیام رسان سیگنال ماستودون دومین چیزی جدیدی که عضوش شدم 🤩🤩😁😁👍

Noc.Social

Open Source Social Network. Focused on technology, networking, linux, privacy and security, but open to anyone. Civil discourse, polite and open. Managed by the noc.org team.